3 min read

Hvorfor er Earth Day viktig?

By Nina Øglænd on Apr 22, 2021 8:15:00 AM

Topics: News

I dag 22. april er det Jordens dag (Earth Day) og dagen markeres over hele verden på ulike måter.

Jordens dag er en årlig dag med arrangementer over hele verden til støtte for miljøvern. Det koordineres globalt av Earth Day Network, og er en høytid som feires i mer enn 192 land hvert år.

Les mer om Earth Day og bli inspirert til hva du selv kan gjøre.

 

Verden gjennomgår en overgang mot et grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Som leverandør av Waste Chain Management tjenester, er vi i SAR vårt ansvar bevisst for å bidra til denne overgangen.

Vi skal sikre at avfallshåndtering utføres trygt i hele verdikjeden: fra avfallet som produseres av kunden, til det som håndteres av oss i SAR - til sluttdeponering, nye produkter eller tilbakeføring til naturen.

Vi vil prioritere bærekraft i alle valg vi tar. Dette gjelder både anskaffelser, kjemikalier, utstyr, energiforbruk og bærere, samt utslipp og avfall.

Vi skal sikre best mulig ressursbruk og bidra til minimal miljøpåvirkning, både internt og med våre kunder og partnere.

Slik vil vi i SAR markere Earth Day både her og nå, og i dagene som kommer.

 

Sustainability Goals SAR

Bærekraft er viktig for oss

Bærekraftsmålene er til for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.

De 17 målene adresserer de globale utfordringene vi står overfor, inkludert de som er knyttet til fattigdom, likestilling, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet.

 

SAR støtter FNs bærekraftsmål, med vekt på disse seks områdene

 

 


 

Why is "Earth Day" important?

Today, April 22, is Earth Day and the day is celebrated all over the world in different ways.
Earth day is an annual event to demonstrate support for environmental protection. It is coordinated globally by the Earth Day Network, and is a holiday celebrated in more than 192 countries each year.

Read more about Earth Day and be inspired to contribute yourself.


The world is in a transition to a greener, more environmentally friendly and sustainable society. As a provider of Waste Chain Management services, we at SAR are aware of our responsibility to contribute to this transition.

We will ensure that waste management is carried out safely throughout the value chain: from the waste produced by the customer, to what is handled by us in SAR - to final disposal, new products or return to nature.

We will prioritize sustainability in all choices we make. This applies to procurement, chemicals, equipment, energy consumption and carriers, as well as emissions and waste.

We will ensure the best possible use of resources and contribute to minimal environmental impact, both internally and with our customers and partners.

This is how we in SAR will mark Earth Day in the days to come.

 

Sustainability Goals SAR

Sustainability is important for us

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. 

The 17 goals address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. 

 

SAR support the UN Sustainable Development Goals, with emphasis on  6 areas.


Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Latest news

3 min read
World Day for Safety and Health at Work

 

Today, April 28, is World Day for Safety and Health Day at Work.
In SAR, we want to mark this by making our...
3 min read
Si hei til Jonas! Bli kjent med en av våre trainees

Å tiltrekke seg unge talenter er svært viktig. Vi valgte derfor i 2020 å inngå et samarbeid med Trainee Sørvest for å...

3 min read
Hvorfor er Earth Day viktig?

I dag 22. april er det Jordens dag (Earth Day) og dagen markeres over hele verden på ulike måter.

Jordens dag er en...