3 min read

Today we mark World Environment Day!

By Nina Øglænd on Jun 5, 2021 9:30:00 AM

Topics: News
Sar Bilde-1
 
World Environment Day is marked on 5 June and this year's theme is "Restore our Earth" with a focus on restoration and rebuilding, planting trees, building green cities, clearing rivers and oceans and changing food consumption.

SAR works continuously to prevent waste from occurring, improve waste sorting and increase the reuse and recycling of waste. Our proactive consultants provide daily advisory services to our clients to help reduce their environmental footprint. Through our advisory services, courses and expertise, we want to create a good collaboration with our customers and partners so that together we can achieve our goal of a more sustainable world.

We mark World Environment Day by focusing on sustainability and the circular economy throughout the waste chain. We do this regularly through our work with industry organizations, authorities and by guiding our customers in safe and sustainable waste management to prevent discharges and pollution to the external environment. In addition, we focus on developing and using our expertise to find new ways to turn waste into a product and in this way contribute to minimal environmental impact.
 
Sustainability in SAR


For us, sustainability is very important.We recognise that every resource has a life cycle. The goal is to minimise the volume of waste generated and rather retain the resource for as long as possible through its lifecycle. Further by optimizing recycling of the resource and energy recovery we ensure that our customers reduce their environmental footprint

Read more: SAR supports the UN's sustainability goals, with emphasis on these six areas

 

What is World Environment Day?

Since 1974, World Environment Day has been celebrated every year on 5 June, engaging governments, businesses and citizens in an effort to address pressing environmental issues.

The UN Environment Program is responsible for the UN's marking of the day, and they do this in collaboration with a new city or country every year. The theme that is highlighted is also related to environmental problems and challenges that the city or country has. At the same time, all countries, cities and communities are encouraged to mark the day where they are.

Every World Environment Day is hosted by a different country in which official celebrations take place. This year's host is Pakistan..

 
 

 

I dag markerer vi Verdens miljødag!

 

Verdens miljødag markeres 5 juni og årets tema er «Restore our Earth» med fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk.

SAR jobber kontinuerlig med å hindre at avfall oppstår, forbedre kildesortering og øke gjenbruk og gjenvinning av avfall. Våre proaktive konsulenter bidrar daglig med rådgivningstjenester til våre kunder for å hjelpe med å redusere det miljømessige fotavtrykket driften deres fører med seg.  Gjennom våre rådgivningstjenester, kursing og kompetanse ønsker vi å skape et godt samarbeid med våre kunder og partnere slik at vi sammen kan nå vårt mål om en mer bærekraftig verden.

Vi markerer verdens miljødag ved å ha fokus på bærekraft og sirkulær økonomi gjennom hele avfallskjeden. Dette gjør vi jevnlig gjennom vårt arbeid med bransjeorganisasjoner, myndigheter og ved å veilede våre kunder innen sikker og bærekraftig håndtering av avfall for å hindre utslipp og forurensning til ytre miljø. I tillegg har vi fokus på å stadig videreutvikle og bruke vår kompetanse til å finne nye måter å omdanne avfall til produkt og på denne måten bidra til minimal miljøpåvirkning.

 

Bærekraft i SAR

For oss er bærekraft svært viktig. Vi erkjenner at hver ressurs har en livssyklus. Vårt mål er å minimere mengden avfall som genereres og beholde avfall som ressurs så lenge som mulig gjennom livssyklusen. Videre ved å optimalisere resirkulering av ressurser og energigjenvinning, sikrer vi at kundene reduserer sitt klimaavtrykk.

Les mer: SAR støtter FNs bærekraftsmål, med vekt på disse seks områdene
 

Hva er verdens miljødag?

Verdens miljødag blir markert 5. juni hvert år. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da.

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er. 

I 2021 er det Pakistan som vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag.

Les mer (fn.no) ↗

 

Nina Øglænd

Written by Nina Øglænd

Hi there, I am Nina, and I am Commercial Manager at SAR Gruppen AS. Got any questions or thoughts on our recent news, our products or services? Get in touch!

Latest news

3 min read
Today we mark World Environment Day!
 
World Environment Day is marked on 5 June and this year's theme is "Restore our Earth" with a focus on restoration...
2 min read
SAR with an active role in developing the waste industry

We have a strong focus on sharing experiences and knowledge – and on 25th of May, our own eminent Environmental...

4 min read
Si hei til Rouven! Bli kjent med en av våre trainees

Å tiltrekke seg unge talenter er svært viktig. Vi valgte derfor i 2020 å inngå et samarbeid med Trainee Sørvest for å...